Un breve repaso literario

Libros de caballerías:

Novelas picarescas:

Novelas pastoriles:

Novela bizantina:

.............. Edad Media ..................|Renacimiento|Barroco

   1200    1300     1400     1500     1600

-----|------------|------------|------------|------------|------

 Mester    Mester            Libros de
  de       de             caballerías,
 juglaria   clerecía            novelas pastoriles,
 (Cantar    (Libro de           novelas picarescas
 de mio    Alejandre)          
 Cid)
        ElCaballero Cifar